ALGEMENE VOORWAARDEN FITNESS

 1. Het lidgeld dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan. 
 1. Als het een automatische incasso betreft, wordt het bedrag maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven bankrekeningnummer de laatse maandag van de voorafgaande maand.
 2. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij niet tijdige betaling wordt u een nota toegezonden, verhoogd met 10% administratiekosten.Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De kosten hiervan komen voor uw rekening. 
 1. Motus Revalidatie & coaching houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 2. Het membership kan enkel tijdelijk worden stopgezet wegens langdurige ziekte, zwangerschappen of andere uitzonderlijke voorvallen, dit steeds in samenspraak met de directie. Een bevriezing van een abonnement kan alleen met een minimum van 2 weken en een maximum van 6maanden. Hiervoor moet vooraf een mutatieformulier ingevuld worden. Voor elke bevriezing wordt een kost van €18 aangerekend.
 3. Als u besluit uw membership op te zeggen, vervalt uw éénmalige betaling van inschrijving en bent u bij herinschrijving opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 1. Memberships zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Bij verlies of diefstal van uw clubcard dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Motus. Motus Revalidatie & coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van uw clubcard.
 2. Bij verlies of beschadiging van uw clubcard hoort u opnieuw een clubcard aan te schaffen met de daarbij horende kosten. 
 3. Motus Revalidatie & coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en of letsel ontstaan tijdens de training of het verblijf binnen en buiten Motus Revalidatie & coaching. 
 4. 10.Motus Revalidatie & coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of ander eigendommen. Wij raden u dringend aan om waardevolle spullen thuis te laten. 
 5. 11.Motus Revalidatie & coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade van eigendommen van kinderen, ontstaan tijdens of als gevolg van kinderlessen of kinderactiviteiten. 
 6. 12.Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. 
 7. 13.Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Motus Revalidatie & coaching behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. 
 8. 14.MOTUS is ten alle tijden bevoegd deze algemene voorwaarden aan te passen. U ontvangt steeds de aanpassingen op het reglement.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met MOTUSsport&revalidatie aangegane, hetzij schriftelijke, hetzij mondelinge, overeenkomsten, zowel qua verkoop, leveringen als diensten. De voorwaarden hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Een eventuele nietigheid van één der bepalingen doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
 2. De klant aanvaardt en erkent dat op onherroepelijke wijze dat geleverde goederen eigendom van MOTUSsport&revalidatie blijven tot de kostprijs in hoofdsom, kosten en intresten is betaald.
 3. Verkochte goederen worden niet terugbetaald en/of omgeruild.
 4. MOTUSsport&revalidatie kan de overeenkomst ontbinden zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn indien MOTUSsport&revalidatie ten gevolge van een oorzaak onafhankelijk van haar wil, of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, dan wel deze te voldoen binnen de gestelde leveringstermijn.
 5. Elke annulering van een afspraak met MOTUSsport&revalidatie moet minstens gebeuren binnen 12 uren voor het geplande tijdstip van de afspraak. Wanneer een afspraak niet binnen een termijn van 12 uur, voorafgaand aan de afspraak, wordt geannuleerd, zal de afspraak worden beschouwd als een “no show” en zal de klant daarvoor worden gefactureerd.
 6. De diensten en faciliteiten van MOTUSsport&revalidatie kunnen worden verbeterd, aangepast of op een andere wijze worden veranderd naar haar eigen goeddunken. MOTUSsport&revalidatie streeft ernaar om de best mogelijke service te bieden en elk redelijk verzoek in te willigen, maar houdt zich het recht voor om, naar haar eigen goeddunken, de bestaande diensten, coaching schema’s, programma’s, openingsuren, faciliteiten, regels en reglementen te wijzigen.
 7. 360-SPORTS behoudt zich het recht voor op elke creatie of reproductie haar identiteit te vermelden.
 8. De klant, en zijn of haar erfgenamen, doen hierbij uitdrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid, vordering of procedure of enige andere vordering ten aanzien van MOTUSsport&revalidatie, haar werknemers, of enige gerelateerde entiteit, met inbegrip van onafhankelijke contractspartijen, voor enige kwetsuur of overlijden of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot directe, speciale of indirecte schade, voorvloeiend dan wel uit onrechtmatige daad, contract, of voortvloeiend uit enige fysieke activiteit bij MOTUSsport&revalidatie, zelfs wanneer dit wordt veroorzaakt door nalatigheid of fout vanwege MOTUSsport&revalidatie, haar eigenaars, medewerkers, enige gerelateerde entiteit of enige andere bevoegde agent, met inbegrip van onafhankelijke medecontractanten. 
 9. Bij niet-betaling op de vervaldag van de facturatie van MOTUSsport&revalidatie is automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% verschuldigd, evenals een verhoging van het factuurbedrag aan 10%, met een minimum van € 75,00 bij wijze van conventionele, forfaitaire en onherleidbare schadeloosstelling.
 10. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle nog te vervallen facturen automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.
 11. Elke klacht omtrent een levering, dienst of factuur moet, om geldig te zijn, aangetekend aan MOTUSsport&revalidatie ter kennis worden gebracht binnen de 5 dagen. Bij gebreke daaraan wordt de levering, dienst of factuur geacht te zijn aanvaard.
 12. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van MOTUSsport&revalidatie bevoegd. 

ALGEMENE VOORWAARDEN PERSONAL TRAINING

1. U garandeert in goede lichamelijke en geestelijke conditie te zijn. Jij verschaft alle medische info die voor de trainer nuttig kan zijn.

2. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt

3. Alle trainingssessies worden opgenomen binnen 12 maanden na de eerste training. 

4. Bij personal training heeft u onbeperkt toegang tot de club, mits 1 opgenomen sessie per week.

5.. Indien de klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een vooraf afgesproken training, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of via bericht te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak zal de sessie in rekening gebracht worden.

6.. Indien de trainer om eender welke reden niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, wordt de trainingssessie niet aangerekend. Er is verder geen sprake van schadevergoeding voor het annuleren van de activiteit.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN KAMPEN

Artikel 1: Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Motus sport en revalidatiecentrum, (hierna MOTUS), met zetel te B-9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 23, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0895.953.069 en de klant, die de diensten van  Motus uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt. De voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Motus en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.

Artikel 2: inschrijving

Inschrijving kan uitsluitend via de online inschrijvingsmodule op de website. Nadat de klant het online inschrijvingsformulier behoorlijk en volledig heeft ingevuld, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem / haar opgegeven e- mailadres samen met een kopie van onderhavige algemene voorwaarden die hij heeft onderschreven. De overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van MOTUS op het moment waarop MOTUS de schriftelijke bevestiging aan de klant verzendt. De klant erkent expliciet dat het door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden.

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst bedoeld in artikel 1 aan te gaan. Het aangaan van overeenkomsten bedoeld in artikel 1 staat uitsluitend open voor consumenten. De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar. Door het plaatsen van een inschrijving verklaart de klant in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemers in te schrijven.

Artikel 4: Prijzen & tarieven

De prijzen en tarieven zijn onderheven aan BTW. De prijzen blijven geldig tot aan de op het inschrijvingsformulier vermelde datum, of zoveel langer als door MOTUS schriftelijk wordt bevestigd aan de klant.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

Alle betalingen dienen meteen en online te gebeuren om een inschrijving definitief te m maken. 

Artikel 6 : Annulatie 

Bij ziekte of ongeval is men verplicht een doktersattest toe te zenden. In geval van annulatie ten laatste 5 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit, ontvangt de klant 75% van de inschrijvingsprijs terug. In geval van annulatie binnen 5 kalenderdagen voor de aanvangsdatum, ontvangt de klant 50% van de inschrijvingsprijs terug. Wanneer de deelnemer ziek wordt tijdens het kamp ontvangt de klant 75% van het inschrijvingsbedrag van de niet deelgenomen dagen terug.

In het geval een deelnemer zonder meer wegblijft, zal dan steeds het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd zijn aan MOTUS.

Indien een kamp geannuleerd wordt uit overmacht en niet kan uitgevoerd worden dan heeft de klant de keuze tussen een ander kamp kiezen of een terugbetaling. In geval van een terugbetaling wordt er een administratieve kost in rekening gebracht van €15. Indien het kamp reeds gestart was en het kamp niet verder mag uitgevoerd worden door overmacht ontvangt de klant 50% van het inschrijvingsbedrag van de niet deelgenomen dagen terug. Quarantaine wordt niet beschouwd als overmacht.

Artikel 7: Ontbinding van de overeenkomst

Elk van de partijen kan, bij niet-naleving van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen door de wederpartij of de deelnemer dewelke een ernstige wanprestatie uitmaken die de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn, onverminderd het recht van deze partij om schadevergoeding te vorderen van de wederpartij voor de door deze wanprestatie geleden schade.

Artikel 8 : Aanvang Kamp - wijziging

Behoudens overmacht aan de zijde van MOTUS (staking, lock-down, oorlog, ziekte lesgever, ... ) en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen MOTUS en de klant, vindt de activiteit plaats op het tijdstip en de locatie zoals de aanduidt. Afhankelijk van het weer wordt er buiten en/of binnen gesport rekening houdend met de ter beschikking zijnde faciliteiten. MOTUS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de kampen niet te laten doorgaan indien minder dan 4 deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 7 werkdagen voor de aanvang van de stage hieromtrent verwittigd per mail door MOTUS en ontvangt de klant het volledige inschrijvingsbedrag terug.

Artikel 9: Attest mutualiteit

Na beëindiging van de activiteit kan de klant steeds een attest aanvragen voor tussenkomst van mutualiteit.

Artikel 10 : Bescherming van het privéleven – recht op afbeelding

We verwijzen hiervoor naar onze privacyverklaring op deze pagina.

Artikel 11: Bewijsvoering

Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de inschrijvingsformulieren via de website en mail en elektronische berichten.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder dan wel het gerechtelijke arrondissement te Dendermonde bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het kanton Sint-Niklaas 2 voor geschillen die binnen de materiële bevoegdheid van het vredegerecht vallen.

HUISREGELS

1. U dient ten alle tijde uw clubcard mee te nemen wanneer u komt sporten. (Zonder pas heeft u geen toegang tot Motus Revalidatie &   coaching.) In geval van verlies of beschadiging dient u een nieuwe pas aan te schaffen.

2. Bij gebruik van de toestellen of het betreden van de trainingsruimte in sportkleding, handdoek en het ontsmetten na ieder gebruik van alle materiaal verplicht

3. Met schoenen met afgevende zolen en buitenschoenen is betreding van de trainingsruimte niet toegestaan. 

4. Het is verplicht correcte kleding te dragen. Ook gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.

5. Reserveren van een groepsles is maximaal 7 dagen van tevoren mogelijk. 

6. Roken is niet toegestaan in en omtrent het gebouw of parking.

7. Leg na uw training losse gewichten terug op hun plaats. 

8. Maak alle toestellen na gebruik proper met desinfecterend middel voor de leden die na u komen.

9. Het is niet toegestaan voor of tijdens het sporten alcohol te nuttigen.

10. Aanstootgevende en/of opzichtige tatoeages dienen door kleding bedekt te zijn.

11. Kinderen worden steeds begeleid door een volwassene voor en na de lessen. Zij blijven steeds onder toezicht van een ouder of verantwoordelijke.

12. Bij het gebruik van de kleedruimten, laat u deze proper achter. 

13. U handelt steeds als een ‘goede huisvader’ binnen het gebouw. 

 

PRIVACY VERKLARING

Motus verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verder informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan u terecht op info@motus.club.

Artikel 1: Verwerkingsdoeleinden

Motus verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen voor aanvraag dienste/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Artikel 2: Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Toestemming noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardige belang om te ondernemen.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevenop basis van artikel 6.1. heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Artikel 3: Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezelijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vernnootschappen binnenn de Europese Economische Ruimte die reschtstreeks of onrechtstreeks met Motus verbonden zijn of met enige andere partner van Motus.
Motus garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Artikel 4: Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
De persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het noodzakelijk is om de dienst naar behoren te kunnen uitvoeren volgens de overeenkomst voorzien.
De gegevens worden bewaard en beveiligd, welke meegaand is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 5: Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een mail te verzende naar het volgende e-mailadres: info@motus.club

Artikel 6: Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Artikel 7: Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

MOTUS Revalidatie & Coaching   www.motus.club     Nijverheidslaan 23 - Waasmunster    Tel 052 57 55 44