Algemene voorwaarden – Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Het lidgeld dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan.
2. Als het een automatische incasso betreft, wordt het bedrag maandelijks afgeschreven van het door u opgegeven bankrekeningnummer de laatse maandag van de voorafgaande maand.
3. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij niet tijdige betaling wordt u een nota toegezonden, verhoogd met 10% administratiekosten.Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De kosten hiervan komen voor uw rekening.
4. Motus Revalidatie & coaching houdt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
5. Het membership kan enkel tijdelijk worden stopgezet wegens langdurige ziekte, zwangerschappen of andere uitzonderlijke voorvallen, dit steeds in samenspraak met de directie. Een bevriezing van een abonnement kan alleen met een minimum van 2 weken en een maximum van 6maanden. Hiervoor moet vooraf een mutatieformulier ingevuld worden. Voor elke bevriezing wordt een kost van €18 aangerekend.
6. Als u besluit uw membership op te zeggen, vervalt uw éénmalige betaling van inschrijving en bent u bij herinschrijving opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
7. Memberships zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Bij verlies of diefstal van uw clubcard dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met Motus. Motus Revalidatie & coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door misbruik van uw clubcard.
8. Bij verlies of beschadiging van uw clubcard hoort u opnieuw een clubcard aan te schaffen met de daarbij horende kosten.
9. Motus Revalidatie & coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en of letsel ontstaan tijdens de training of het verblijf binnen en buiten Motus Revalidatie & coaching.
10. Motus Revalidatie & coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of ander eigendommen. Wij raden u dringend aan om waardevolle spullen thuis te laten.
11. Motus Revalidatie & coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel bij kinderen of schade van eigendommen van kinderen, ontstaan tijdens of als gevolg van kinderlessen of kinderactiviteiten.
12. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.
13. Ieder lid dient zich aan de huisregels te houden. Motus Revalidatie & coaching behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
14. MOTUS is ten alle tijden bevoegd deze algemene voorwaarden aan te passen. U ontvangt steeds de aanpassingen op het reglement.

PERSONAL TRAINING
1. U garandeert in goede lichamelijke en geestelijke conditie te zijn. Jij verschaft alle medische info die voor de trainer nuttig kan zijn.
2. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt
3. Alle trainingssessies worden opgenomen binnen een vooraf bepaalde tijdsspanne, vastgelegd met een einddatum.
4. Indien de klant om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan een vooraf afgesproken training, dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of via bericht te worden geannuleerd. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is MOTUS gerechtigd om de sessie aan te rekenen.
5. Indien de trainer om eender welke reden niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, wordt de trainingssessie niet aangerekend. Er is verder geen sprake van schadevergoeding voor het annuleren van de activiteit.

HUISREGELS
1. U dient ten alle tijde uw clubcard mee te nemen wanneer u komt sporten. (Zonder pas heeft u geen toegang tot Motus Revalidatie & coaching.) In geval van verlies of beschadiging dient u een nieuwe pas aan te schaffen.
2. Bij gebruik van de toestellen of het betreden van de trainingsruimte in sportkleding, is een handdoek verplicht.
3. Met schoenen met afgevende zolen en buitenschoenen is betreding van de trainingsruimte niet toegestaan.
4. Het is verplicht correcte kleding te dragen. Ook gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
5. Reserveren van een groepsles is maximaal 7 dagen van tevoren mogelijk.
6. Roken is niet toegestaan in en omtrent het gebouw of parking.
7. Leg na uw training losse gewichten terug op hun plaats.
8. Maak alle toestellen na gebruik proper met desinfecterend middel voor de leden die na u komen.
9. Het is niet toegestaan voor of tijdens het sporten alcohol te nuttigen.
10. Aanstootgevende en/of opzichtige tatoeages dienen door kleding bedekt te zijn.
11. Kinderen worden steeds begeleid door een volwassene voor en na de lessen. Zij blijven steeds onder toezicht van een ouder of verantwoordelijke.
12. Lessen voor 2 en 3 jarige kinderen worden steeds samen met een begeleider gedaan boven de 18jaar.
13. Bij het gebruik van de kleedruimten, laat u deze proper achter.
14. U handelt steeds als een ‘goede huisvader’ binnen het gebouw.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (https://www.fit.nl of één van de subdomeinen van fit.nl) bezoekt, een formulier invult, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens
MOTUS Sport & Revalidatie

Nijverheidslaan 23

9250 Waasmunster

Telefoonnummer: 052/57.55.44

ondernemings-nummer: 895.953.069

info@motus.club

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, de uitvoering van de overeenkomst, zodat wij contact kunnen opnemen met het bedrijf waar je werkt, om nieuwsbrieven te versturen en voor klantenonderzoek als je daar toestemming voor gegeven hebt, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website en om reviews te plaatsen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Hier vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verzamelen en de periode die wij hanteren van de data om vergeten te worden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek in via dit formulier.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. Hier vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verzamelen en de periode die wij hanteren van de data om vergeten te worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN sportkampen
De consument heeft het recht aan MOTUS sport & revalidatie mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Dit geldt niet wanneer deze inschrijft op een activiteit waarvan de aanvangsdatum ligt binnen de termijn van 14 kalenderdagen. Hiertoe zal de klant tijdens de voormelde termijn van 14 kalenderdagen MOTUS sport & revalidatie schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn verzaking op het volgende adres: Nijverheidslaan 23, 9250 Waasmunster.
Artikel 1: Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen MOTUS sport & revalidatie, (hierna MOTUS), met zetel te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 23, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0895.953.069,en de klant, die de diensten van MOTUS uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt. De voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen MOTUS en de klant, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Nederlandse taal steeds de taal is waarin wordt gecommuniceerd. Iedere vertaling geldt zuiver ten indicatieve titel.
Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst – inschrijving
Inschrijving kan uitsluitend via de online inschrijvingsmodule op de website www.motus.club. Nadat de klant het online inschrijvingsformulier behoorlijk en volledig heeft ingevuld, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem/ haar opgegeven e- mailadres samen met een kopie van onderhavige algemene voorwaarden die hij heeft onderschreven. De overeenkomst komt tot stand op de maatschappelijke zetel van MOTUS op het moment waarop MOTUS de schriftelijke bevestiging aan de klant verzendt. De klant erkent expliciet dat het door hem opgegeven email adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden.
Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status
Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst bedoeld in artikel 1 aan te gaan. Het aangaan van overeenkomsten bedoeld in artikel 1 staat uitsluitend open voor consumenten. De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de

Hoedanigheid van consument, niet-handelaar. Door het plaatsen van een inschrijving verklaart de klant in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemers in te schrijven.
Artikel 4: Prijzen & tarieven
De prijzen en tarieven zijn onderheven aan btw. De prijzen blijven geldig tot aan de op het inschrijvingsformulier vermelde datum, of zoveel langer als door MOTUS-schriftelijk wordt bevestigd aan de klant.
Artikel 5: Betalingsmodaliteiten
De klant ontvangt de factuur dewelke contant betaalbaar is op de vervaldatum (na het verstrijken van de verzakingstermijn) op het adres van MOTUS of via betaling op een door MOTUS opgegeven bankrekeningnummer.
In geval van niet of niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege het factuurbedrag vermeerderd worden met de conventionele interesten ten belope van 10% per jaar als ook met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. In voorkomend geval is de klant tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75€.
Artikel 6: Uitoefening verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan MOTUS mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Dit geldt niet wanneer deze inschrijft op een activiteit waarvan de aanvangsdatum ligt binnen de termijn van 14 kalenderdagen. Hiertoe zal de klant tijdens de voormelde termijn van 14 kalenderdagen MOTUS schriftelijk per aangetekend schrijven in kennis stellen van zijn verzaking op het volgende adres:Nijverheidslaan 23, 9250 Waasmunster.

. Artikel 7 : Annulatie

In geval van annulatie ontvangt de klant 75% van de inschrijvingsprijs terug ENKEL indien motus een andere deelnemer van de wachtlijst die MOTUS aanmaakt tijdens en na de inschrijvingsperiode kan laten deelnemen.

In geval van annulatie ten laatste 15 kalenderdagen dagen voor aanvang van de activiteit, ontvangt de klant geen inschrijvingsgeld terug. Wanneer de deelnemer ziek wordt tijdens de activiteit ontvangt de klant geen inschrijvingsgeld terug.

 

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst
Elk van de partijen kan, bij niet-naleving van één of meerdere in de overeenkomst opgelegde verplichtingen door de wederpartij of de deelnemer dewelke een ernstige wanprestatie uitmaken die de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn, onverminderd het recht van deze partij om schadevergoeding te vorderen van de wederpartij voor de door deze wanprestatie geleden schade.
Artikel 9: Protest factuur of andere klachten
Protest aangaande de factuur dient per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan MOTUS te worden gemeld.
Artikel 10 : Aanvang activiteit – wijziging
Behoudens overmacht aan de zijde van MOTUS (staking, lock-out, oorlog, ziekte leraar, … ) en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen MOTUS en de klant, vindt het sportkamp plaats op het tijdstip en de locatie zoals de website www.motus.club aanduidt. Afhankelijk van het weer wordt er buiten en/of binnen gesport rekening houdend met de ter beschikking zijnde faciliteiten.
 
MOTUS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de activiteiten niet te laten doorgaan indien minder dan 14 deelnemers hebben ingeschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. In voorkomend geval wordt de klant ten laatste 7 werkdagen voor de aanvang van de stage hieromtrent verwittigd per mail door MOTUS en ontvangt de klant het volledige inschrijvingsbedrag terug.
Artikel 11: Verzekering
Om deel te nemen aan een activiteit moet men niet verplicht lid worden van MOTUS. Iedereen die op een correcte manier is ingeschreven wordt verzekerd voor lichamelijke letsels en die hiermee gepaard gaande onkosten. De juiste documenten met desbetreffende dekkings bedragen en het actuele polis nummer zijn steeds op aanvraag te verkrijgen.
 
Artikel 12: Attest mutualiteit
Na beëindiging van sportkamp kan de klant steeds een attest laten invullen voor tussenkomst van mutualiteit. MOTUS zal dit attest steeds invullen en terugbezorgen, MITS het attest de naam van de deelnemer vermeldt (1), de periode waarin de activiteit werd gevolgd door de deelnemer (2) alsook een postzegel voor terugzending (3). Indien niet aan één der voorwaarden is voldaan, zal een administratieve kost van 13 € in rekening worden gebracht.
Artikel 13 : Bescherming van het privéleven – recht op afbeelding
We verwijzen hiervoor naar onze privacyverklaring op deze pagina.
Artikel 14: Bewijsvoering
Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de inschrijvingsformulieren via de website en mail en elektronische berichten.
Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting zijn naar keuze van de eiser de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder dan wel het gerechtelijke arrondissement te Dendermonde bevoegd, in het bijzonder de Vrederechter van het kanton Sint-Niklaas 2 voor geschillen die binnen de materiële bevoegdheid van het vredegerecht vallen.